Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο

Επιχειρώντας στην Κύπρο: Η Διαδικασία και τα Χαρακτηριστικά των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Μάιος, 2024

offshore-companies

Σε αυτό το άρθρο…

Η Κύπρος προσφέρει ένα φιλόξενο περιβάλλον για την ίδρυση επιχειρήσεων. Με την ευρεία αποδοχή των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών πρακτικών, η χώρα προσφέρει ένα ελκυστικό πεδίο για επενδύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές εταιρειών στην Κύπρο είναι οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Αυτές οι εταιρείες παρουσιάζουν ομοιότητες με τις ανώνυμες εταιρείες της Ελλάδας, χωρίς να χαρακτηρίζονται ως υπεράκτιες στην κυπριακή νομοθεσία.

Για την ίδρυση μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο, η διαδικασία είναι συγκριτικά απλή και γρήγορη. Η πρώτη κίνηση είναι η υποβολή αίτησης για έγκριση ονόματος της εταιρείας. Ακολούθως, η αίτηση υποβάλλεται για επεξεργασία από τον αρμόδιο εφοριακό φορέα, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται συνήθως εντός επτά έως δέκα ημερών.

Η σύσταση της εταιρείας απαιτεί τη δημιουργία ενός καταστατικού εγγράφου, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες λειτουργίας της εταιρείας και τα καθήκοντα των διευθυντών και των μετόχων. Επιπλέον, απαιτείται ο διορισμός ενός κυπριακού δικηγόρου, ο οποίος θα αναλάβει την προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ίδρυση και εγγραφή της εταιρείας.

Ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο είναι η ελευθερία στη διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς κάποια περιοριστικά όρια. Επιπλέον, η παρουσία ενός μόνο μέτοχου είναι επιτρεπτή, προσφέροντας τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να διατηρούν την ανωνυμία τους.

Συνοπτικά, η Κύπρος αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης να προσφέρουν ένα ευέλικτο και αξιόπιστο πλαίσιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και πρωτοβουλιών

Απαραίτητα Έγγραφα για την Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο


Κατά τη διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας στην Κύπρο, απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Πιστοποιημένο αντίγραφο Διαβατηρίου ή Ταυτότητας
  • Πιστοποιημένος ή Αυθεντικός Πρόσφατος Λογαριασμός κοινής ωφελείας (όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) για εξακρίβωση της διεύθυνσης διαμονής
  • Συστατική επιστολή από τραπεζικό ίδρυμα, δικηγόρο ή αδειοδοτημένο λογιστή

Επιπλέον, η εταιρεία πρέπει να εγγραφεί στο τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου και να ενημερώνεται τακτικά για τυχόν μεταβολές που υπεισέρχονται. Τα απαραίτητα έγγραφα που προετοιμάζει ο δικηγόρος προς υποβολή στον Έφορο Εταιρειών περιλαμβάνουν το ιδρυτικό έγγραφο, το καταστατικό, τη δήλωση συμμόρφωσης και τα έντυπα ΗΕ 2 και ΗΕ 3.

Ιδρυτικό Έγγραφο για την Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο


Το ιδρυτικό έγγραφο αποτελεί ένα από τα κύρια έγγραφα που απαιτούνται για την ίδρυση μιας εταιρείας στην Κύπρο. Πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Το εγκεκριμένο όνομα της εταιρείας, καθώς και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία της. Είναι σημαντικό αυτές οι δραστηριότητες να είναι νόμιμες και σύμφωνες με τη νομοθεσία της Κύπρου.
  • Η αναφορά ότι η ευθύνη των μετόχων είναι περιορισμένη, καθώς και η καθορισμένη νομική προσωπικότητα της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοι δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετικά.
  • Το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που πρόκειται να εγγραφεί, καθώς και η διαίρεσή του σε συγκεκριμένες μετοχές. Αυτό επιτρέπει την καθορισμένη κατανομή των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία.

Το ιδρυτικό έγγραφο αποτελεί το θεμέλιο για την ίδρυση της εταιρείας και καθορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις της.

Απαιτούμενα Έγγραφα και Διαδικασίες για την Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο


Για την οριστικοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης μιας εταιρείας στην Κύπρο, απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα, τα οποία πρέπει να είναι πλήρως συμμορφωμένα με τη νομοθεσία της χώρας. Τα κύρια έγγραφα περιλαμβάνουν:

Ιδρυτικό Έγγραφο: Αυτό το έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει το εγκεκριμένο όνομα της εταιρείας, τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, την περιορισμένη ευθύνη των μετόχων, και την ξεχωριστή νομική προσωπικότητα της εταιρείας. Επιπλέον, πρέπει να καθορίζει το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου και τη διαίρεσή του σε συγκεκριμένες μετοχές.

Καταστατικό: Το καταστατικό είναι το έγγραφο που ορίζει τους κανόνες λειτουργίας της εταιρείας. Αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο για τα μέλη της εταιρείας και πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Κατά Νόμο Δήλωση Συμμόρφωσης (Έντυπο ΗΕ1): Αυτό το έντυπο είναι μια ένορκη δήλωση του δικηγόρου, ο οποίος επιβεβαιώνει την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Εταιρικού Δικαίου της Κύπρου.

Έντυπο ΗΕ2 – Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Κάθε εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί μια εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Έντυπο ΗΕ3 Διευθυντές και Γραμματέας: Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους διευθυντές και τον γραμματέα της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των εγγράφων, αυτά υποβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών για έγκριση. Μετά την έγκριση, η εταιρεία εγγράφεται στο μητρώο εταιρειών και λαμβάνει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου τέσσερις ημέρες μετά την υποβολή των εγγράφων.

Τέλος, η εταιρεία που εγγράφεται στο μητρώο του Έφορου Εταιρειών υποχρεούται να καταθέσει ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων και να ενημερώνει τις αρχές για τυχόν αλλαγές στην εταιρική δομή.

Υπηρεσίες που Παρέχονται για την Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο


Το δικηγορικό μας γραφείο σε συνεργασία με τους συνεργατες δικηγόρους μας στην Κύπρο, μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ίδρυσης μιας εταιρείας στην Κύπρο. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορούμε να παρέχουμε:

Συμβουλές Ανάπτυξης Επιχείρησης: Σας παρέχουμε συμβουλές για την ορθή αναπτυξιακή δομή της εταιρείας στην Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές και φορολογικές απαιτήσεις.

Προετοιμασία και Κατάθεση Εγγράφων: Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και κατάθεση των απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της Κύπρου.

Συμβουλές Φορολογικού Καθεστώτος: Σας παρέχουμε συμβουλές σχετικά με το φορολογικό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Γραμματειακή Υποστήριξη: Παρέχουμε υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης του μητρώου των μετόχων και τη διεξαγωγή ετήσιων γενικών συνελεύσεων.

Υπηρεσίες Διευθυντών και Μετόχων: Παρέχουμε υπηρεσίες θεματοφυλακής, παρέχοντας διευθυντές, υποψήφιους μετόχους και εγγεγραμμένη διεύθυνση και γραφεία.

Υπηρεσίες Λογιστικού Συμβούλου: Παρέχουμε μισθοδοτικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εικονικού γραφείου για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της εταιρείας σας.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε κάθε βήμα του δρόμου στη δημιουργία και τη λειτουργία της εταιρείας σας στην Κύπρο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
& Συνεργάτες
Χρειάζεστε νομική εκπροσώπηση, επικοινώνηστε με τον ποινικολόγο  Αλέξανδρο Αλεξιάδη & τους έμπειρους δικηγόρους συνεργάτες του γραφείου. Αφοσιωμένοι Ποινικολόγοι Δικηγόροι.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν…

Ποινικολόγος αρθογραφία νομικών θεμάτων

7 ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Συμβουλές για Ανάκριση – Δικαιώματα Κατηγορουμένου κατα την απολογία. Law Office Poiniko Μάιος, 2024 …
Ποινικολόγος αρθογραφία νομικών θεμάτων

Η σημασία ενός δικηγόρου στην προστασία των δικαιωμάτων

Ποιος ο ρόλος ενός δικηγόρου και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να αγωνιστείτε για …
Ποινικολόγος αρθογραφία νομικών θεμάτων

Ναρκωτικά : Ποινές, Ευεργετικές Διατάξεις.

Ποινική Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών: Ποινές και Διατάξεις του Νόμου 4139/2013. Law Office Poiniko Ιουλ, …
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Ενδοοικογενειακή Βία – Απειλή – εξυβριση.

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, απειλής και εξύβρισης, μεταξύ συγγενών με Ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και αυτόπτη μάρτυρα.
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Τυχερά Παίγνια και Εγκληματική Οργάνωση

Υπόθεση Διεύθυνση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς άδεια σε μικρά καζίνο.
Δικαστικές Αποφάσεις

Αθώωση: Ρευματοκλοπή – κλοπή ρεύματος 372 Π.Κ.

Υπόθεση ρευματοκλοπής κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ καθώς ο μετρητής βρέθηκε παραβιασμένος και χωρίς σφραγίδες.