Κακουργηματική απάτη

Απάτη σε βαθμό κακουργήματος


Η κακουργηματική απάτη είναι ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα στον τομέα του εμπορίου και των οικονομικών συναλλαγών.

Στην περίπτωση αυτή, ο δράστης προτείνει μια συμφωνία με σκοπό την απόκτηση πλεονεκτήματος για τον εαυτό του, ενώ ταυτόχρονα κρύβει σημαντικές πληροφορίες από τους συναλλασσόμενους.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κακουργηματική απάτη έχει καταγραφεί και οριστεί από το άρθρο 1 της Απόφασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Ιουνίου 2001.

Σύμφωνα με αυτό, η κακουργηματική απάτη ορίζεται ως οποιαδήποτε παράνομη και πρόθεση επιτηρούμενη πράξη με σκοπό την απόκτηση πλεονεκτήματος για τον εαυτό του ή για τρίτους, εις βάρος άλλων ατόμων ή οργανισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κατηγορίες κακουργηματικής απάτης περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, την απάτη με τη χρήση πιστωτικών καρτών, τη φοροδιαφυγή και αλλά.

Επιπλέον, οι κατηγορίες κακουργηματικής απάτης μπορούν να περιλαμβάνουν και τη χρήση ψευδών εγγράφων ή την παραχάραξη αληθινών εγγράφων, καθώς και την καταχρηστική χρήση εξουσίας ή ευθύνης για προσωπικό κέρδος.

Ως προς τη νομολογία ευρωπαϊκών δικαστηρίων, έχουν αναγνωριστεί διαφορετικές πτυχές της κακουργηματικής απάτης, όπως η απάτη προς το κοινοτικό προϋπολογισμό και η απάτη σε βάρος του καταναλωτή.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει νομοθεσία για την καταπολέμηση της κακουργηματικής απάτης, όπως η Οδηγία 2017/1371, η οποία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης προς τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Πόσο σοβαρό ποινικό αδίκημα είναι ;


Συνολικά, η κακουργηματική απάτη είναι μια σοβαρή παράβαση του νόμου και απαιτεί την αντιμετώπισή της με τα ανάλογα μέτρα και κυρώσεις.

Η κατανόηση των διαφόρων πτυχών της και η επιβολή της κατάλληλης νομοθεσίας και δικαστικής πρακτικής.

Η κακουργηματική απάτη αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα που διαπράττεται όταν κάποιος προκαλεί ζημία σε άλλους ανθρώπους παραπλανώντας τους για προσωπικό κέρδος.

Στην Ευρώπη, αυτό το αδίκημα καλύπτεται από την οδηγία 2001/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την προστασία των καταναλωτών κατά των κακουργηματικών πρακτικών που επηρεάζουν τα συμφέροντά τους.

Στην Ελλάδα ποια είναι η νομοθεσία


Στην Ελλάδα, η κακουργηματική απάτη αναφέρεται στο άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα. Σύμφωνα με αυτό, θεωρείται κακουργηματική απάτη η πρόκληση ζημιάς σε άλλους με τη χρήση ψευδούς ή παραπλανητικής δήλωσης, πράξης ή παρουσίασης. Η ποινή για αυτό το αδίκημα είναι η φυλάκιση του δράστη από έναν έως πέντε χρόνους.

Ως προς τη νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, έχουν γίνει αρκετές αποφάσεις που αφορούν την κακουργηματική απάτη και τις πρακτικές που σχετίζονται με αυτήν.

Στην Ελλάδα, η απάτη καλύπτεται από τον Ποινικό Κώδικα και η ποινή που επιβάλλεται εξαρτάται από τη σοβαρότητα της πράξης και τις επιπτώσεις που είχε.

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, η απάτη είναι αδίκημα που διώκεται  και μπορεί να τιμωρηθεί με κάθειρξη έως και δέκα χρόνια, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν διάφορα είδη απάτης, όπως η απάτη εναντίον του δημοσίου, η απάτη με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών, η απάτη εναντίον της περιουσίας και η απάτη στις επιχειρήσεις.

Επίσης, στην Ελλάδα, υπάρχει ειδική νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή, η οποία περιλαμβάνει κυρώσεις για ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις ή πρακτικές από επιχειρήσεις.

Περαν των ανωτέρω η μορφή της απάτης έχει εξελιχθεί και στον κυβερνοχώρο. Δείτε τις διάφορες μορφές και τον τρόπο προστασίας εναντι αυτών.